top of page

Terakhir dikemas kini 21 Okt 2020

 

TERMA & SYARAT LEFKO

 

Syarat Penggunaan ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau atas nama entiti (“anda”) dan Lefko Sdn. Bhd. ("Kami," "kami" atau "kami"), mengenai akses dan penggunaan laman web mylefko.com kepada anda serta bentuk media lain, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, terkait, atau sebaliknya dihubungkan dengannya (secara kolektif, "Laman").

 

Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman web ini, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua Syarat Penggunaan ini, maka anda dilarang menggunakan laman web ini dan anda mesti menghentikan penggunaannya dengan segera.

 

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman web dari semasa ke semasa dengan ini digabungkan dengan jelas di sini dengan rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian pada Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun.

 

Kami akan memberi tahu anda mengenai perubahan dengan memperbarui tarikh "Terakhir dikemas kini" dari Syarat Penggunaan ini, dan anda melepaskan hak untuk menerima pemberitahuan khusus mengenai setiap perubahan tersebut.

 

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma Penggunaan ini secara berkala untuk terus mengetahui tentang kemas kini. Anda akan dikenakan, dan akan dianggap telah diberitahu dan telah menerima, perubahan dalam setiap Syarat Penggunaan yang disemak semula oleh penggunaan Laman web anda secara berterusan setelah tarikh Syarat Penggunaan yang disemak semula diposkan.

 

Maklumat yang diberikan di Laman ini tidak dimaksudkan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti di mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menjadikan kami memerlukan syarat pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut. .

 

Oleh itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman dari lokasi lain melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana undang-undang tempatan berlaku.  

 

HAK HARTA INTELEK

 

Kecuali dinyatakan lain, Laman ini adalah hak milik kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di Laman (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagang, perkhidmatan tanda, dan logo yang terkandung di dalamnya ("Markah") dimiliki atau dikendalikan oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil dari Amerika Syarikat, bidang kuasa asing, dan konvensyen antarabangsa.

Kandungan dan Tanda disediakan di Laman "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Syarat Penggunaan ini, tidak ada bahagian dari Laman dan tidak ada Kandungan atau Tanda yang dapat disalin, diterbitkan semula, digabungkan, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dipaparkan secara terbuka, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan komersial apa pun, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.

 

PERWAKILAN PENGGUNA

 

Dengan menggunakan Laman web, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

(1) semua maklumat pendaftaran yang anda kirimkan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap;

(2) anda akan menjaga ketepatan maklumat tersebut dan segera mengemas kini maklumat pendaftaran yang diperlukan;

(3) anda mempunyai kemampuan yang sah dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini;

[(4) anda tidak berumur di bawah 13 tahun];

(5) anda bukan anak bawah umur di bidang kuasa tempat anda tinggal [, atau jika di bawah umur, anda telah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman web ini];

(6) anda tidak akan mengakses Laman ini melalui kaedah automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip atau sebaliknya;

(7) anda tidak akan menggunakan Laman web ini untuk tujuan haram atau tidak sah;

(8) penggunaan Situs oleh Anda tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami berhak untuk menggantung atau menghentikan akaun anda dan menolak sebarang penggunaan semua Laman web semasa atau masa depan (atau sebahagian daripadanya).

 

PENDAFTARAN PENGGUNA

 

Anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan Laman web ini. Anda bersetuju untuk merahsiakan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan kata laluan anda. Kami berhak untuk membuang, menuntut semula, atau menukar nama pengguna yang anda pilih jika kami menentukan, mengikut budi bicara kami sendiri, bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai, cabul, atau tidak menyenangkan.

 

PRODUK

 

Kami berusaha sedaya mungkin untuk menampilkan seakurat mungkin warna, ciri, spesifikasi, dan perincian produk yang tersedia di Laman web ini. Namun, kami tidak menjamin bahawa warna, ciri, spesifikasi, dan perincian produk akan tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas dari kesalahan lain, dan paparan elektronik anda mungkin tidak menggambarkan warna dan perincian sebenar produk.

 

Semua produk bergantung pada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa barang akan ada dalam stok. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa dengan alasan apa pun. Harga untuk semua produk boleh berubah.

 

PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

 

Kami menerima pelbagai bentuk pembayaran. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap, dan tepat untuk semua pembelian yang dilakukan melalui Laman web. Anda selanjutnya setuju untuk segera mengemas kini informasi akun dan pembayaran, termasuk alamat email, metode pembayaran, dan tanggal kadaluarsa pembayaran, sehingga kami dapat menyelesaikan transaksi Anda dan menghubungi Anda jika diperlukan. Cukai jualan akan ditambahkan ke harga pembelian sebagaimana yang difikirkan diperlukan oleh kami. Kami boleh menukar harga pada bila-bila masa. Semua pembayaran adalah dalam MYR Ringgit Malaysia.

 

Anda bersetuju untuk membayar semua caj pada harga yang berlaku untuk pembelian anda dan apa-apa yuran penghantaran yang berlaku, dan anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengenakan bayaran kepada penyedia pembayaran yang anda pilih untuk jumlah tersebut semasa membuat pesanan anda.

 

Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan atau kesalahan dalam penetapan harga, walaupun kami telah meminta atau menerima pembayaran. Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang dibuat melalui Laman web ini. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah, atau setiap pesanan.

 

DASAR KEMBALI / MENGEMBALIKAN

 

Semua penjualan adalah muktamad dan tiada bayaran balik akan dikeluarkan. Sila tinjau Polisi Pengembalian kami yang disiarkan di Laman ini sebelum melakukan pembelian.  

 

SUMBANGAN GENERASI BERGUNA

 

Laman web ini boleh mengundang anda untuk berbual, menyumbang, atau berpartisipasi dalam blog, papan pesanan, forum dalam talian, dan fungsi lain, dan mungkin memberi anda peluang untuk membuat, mengirimkan, memposting, memaparkan, mengirimkan, melakukan, menerbitkan, menyebarkan, atau menyiarkan kandungan dan bahan kepada kami atau di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, tulisan, video, audio, gambar, grafik, komen, cadangan, atau maklumat peribadi atau bahan lain (secara kolektif, "Sumbangan").

 

Sumbangan dapat dilihat oleh pengguna Laman web lain dan melalui laman web pihak ketiga. Oleh itu, sebarang Sumbangan yang anda kirimkan boleh dianggap sebagai tidak rahsia dan bukan hak milik. Apabila anda membuat atau menyediakan Sumbangan apa pun, anda dengan demikian menyatakan dan menjamin bahawa:

 

 1. penciptaan, pengedaran, penghantaran, paparan umum, atau prestasi, dan mengakses, memuat turun, atau menyalin Sumbangan anda tidak dan tidak akan melanggar hak milik, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, paten, cap dagang, rahsia perdagangan, atau hak moral mana-mana pihak ketiga.

 2. anda adalah pencipta dan pemilik atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, pelepasan, dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada kami, Laman, dan pengguna Laman web lain untuk menggunakan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang difikirkan oleh Laman dan ini Syarat Penggunaan.

 3. anda mempunyai persetujuan bertulis, pelepasan, dan / atau kebenaran setiap orang yang dapat dikenal pasti dalam Sumbangan anda untuk menggunakan nama atau kesamaan setiap orang yang dapat dikenal pasti untuk membolehkan penyertaan dan penggunaan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang difikirkan oleh Laman web dan Syarat Penggunaan ini.

 4. Sumbangan anda tidak palsu, tidak tepat, atau mengelirukan.

 5. Sumbangan anda bukan pengiklanan, bahan promosi, skema piramid, surat berantai, spam, surat massa, atau bentuk permintaan lain yang tidak diminta atau tidak sah.

 6. Sumbangan anda tidak lucah, cabul, lucah, kotor, ganas, melecehkan, memfitnah, memfitnah, atau tidak menyenangkan (seperti yang ditentukan oleh kami).

 7. Sumbangan anda tidak memperolok-olokkan, mengejek, meremehkan, menakut-nakutkan, atau menyalahgunakan sesiapa.

 8. Sumbangan anda tidak menyokong penggulingan pemerintah yang ganas atau menghasut, mendorong, atau mengancam bahaya fizikal terhadap pihak lain.

 9. Sumbangan anda tidak melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berlaku.

 10. Sumbangan anda tidak melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana pihak ketiga.

 11. Sumbangan anda tidak mengandungi bahan yang mengumpulkan maklumat peribadi daripada sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah atau mengeksploitasi orang yang berumur di bawah 18 tahun secara seksual atau ganas.

 12. Sumbangan anda tidak melanggar undang-undang persekutuan atau negeri mengenai pornografi kanak-kanak, atau bertujuan untuk melindungi kesihatan atau kesejahteraan kanak-kanak di bawah umur;

 13. Sumbangan anda tidak termasuk komen yang menyinggung perasaan yang berkaitan dengan bangsa, asal kebangsaan, jantina, keutamaan seksual, atau kecacatan fizikal.

 14. sebaliknya Sumbangan anda tidak melanggar, atau memaut ke bahan yang melanggar, ketentuan Syarat Penggunaan ini, atau undang-undang atau peraturan yang berlaku.

 

Sebarang penggunaan Laman yang melanggar perkara di atas melanggar Syarat Penggunaan ini dan boleh mengakibatkan, antara lain, penamatan atau penangguhan hak anda untuk menggunakan Laman ini.

 

LESEN SUMBANGAN

 

Dengan menghantar Sumbangan anda ke mana-mana bahagian Laman [atau menjadikan Sumbangan dapat diakses ke Laman dengan menghubungkan akaun anda dari Laman ke mana-mana akaun rangkaian sosial anda], anda secara automatik memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak memberi , kepada kami hak dan lesen untuk mengehadkan, menggunakan, menyalin, memperbanyak, mendedahkan, menjual, menjual, menjual, menerbitkan, menyiarkan, tidak terhad, tidak terhad, tidak dapat ditarik balik, berkekalan, tidak eksklusif, boleh dipindah milik, bebas royalti, dibayar penuh, di seluruh dunia. retitle, arkib, simpan, cache, buat secara terbuka, paparkan secara terbuka, format ulang, terjemahkan, hantar, petikan (keseluruhan atau sebahagian), dan sebarkan Sumbangan tersebut (termasuk, tanpa batasan, gambar dan suara anda) untuk tujuan apa pun, komersial, pengiklanan, atau sebaliknya, dan untuk menyiapkan karya terbitan, atau memasukkan ke dalam karya lain, Sumbangan seperti itu, dan memberikan dan membenarkan sub-lesen di atas. Penggunaan dan pengedaran boleh berlaku dalam format media dan melalui saluran media mana pun.

 

Lesen ini akan digunakan untuk sebarang bentuk, media, atau teknologi yang sekarang dikenali atau dikembangkan selepas ini, dan merangkumi penggunaan nama, nama syarikat, dan nama francais anda, seperti yang berlaku, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, dan gambar peribadi dan komersial yang anda berikan. Anda mengetepikan semua hak moral dalam Sumbangan anda, dan anda menjamin bahawa hak moral tidak dinyatakan dalam Sumbangan anda.

 

Kami tidak menyatakan kepemilikan atas Sumbangan anda. Anda mengekalkan pemilikan penuh atas semua Sumbangan anda dan sebarang hak harta intelek atau hak milik lain yang berkaitan dengan Sumbangan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pernyataan atau pernyataan dalam Sumbangan anda yang diberikan oleh anda di mana-mana kawasan di Laman web ini.

 

Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas Sumbangan anda ke Laman web ini dan anda dengan tegas bersetuju untuk membebaskan kami dari segala tanggungjawab dan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap kami mengenai Sumbangan anda.  

 

Kami mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlak kami, (1) untuk menyunting, menyusun semula, atau mengubah sebarang Sumbangan; (2) untuk mengkategorikan semula sebarang Sumbangan untuk meletakkannya di lokasi yang lebih sesuai di Laman; dan (3) untuk membuat pra-skrin atau menghapus Sumbangan pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, tanpa notis. Kami tidak berkewajiban untuk memantau Sumbangan anda.

  

PANDUAN ULASAN

 

Kami mungkin memberi anda kawasan di Laman ini untuk memberikan ulasan atau penilaian. Semasa menghantar ulasan, anda mesti mematuhi kriteria berikut:

(1) anda harus mempunyai pengalaman langsung dengan orang / entiti yang sedang dikaji;

(2) ulasan anda tidak boleh mengandungi kata-kata tidak senonoh, atau bahasa kasar, perkauman, menyinggung perasaan, atau benci;

(3) ulasan anda tidak boleh mengandungi rujukan diskriminasi berdasarkan agama, bangsa, jantina, asal kebangsaan, usia, status perkahwinan, orientasi seksual, atau kecacatan;

(4) ulasan anda tidak boleh mengandungi rujukan aktiviti haram;

(5) anda tidak boleh berafiliasi dengan pesaing jika membuat ulasan negatif;

(6) anda tidak boleh membuat kesimpulan mengenai kesahihan tingkah laku;

(7) anda tidak boleh menyiarkan kenyataan palsu atau mengelirukan;

(8) anda mungkin tidak mengatur kempen yang mendorong orang lain untuk membuat ulasan, sama ada positif atau negatif.

 

Kami mungkin menerima, menolak, atau membuang ulasan mengikut budi bicara kami sendiri. Kami sama sekali tidak berkewajiban untuk menyaring ulasan atau menghapus ulasan, walaupun ada yang menganggap ulasan itu tidak masuk akal atau tidak tepat. Ulasan tidak disokong oleh kami, dan tidak semestinya mewakili pendapat kami atau pandangan mana-mana sekutu atau rakan kongsi kami.

 

Kami tidak menanggung tanggungjawab untuk semakan apa pun atau atas tuntutan, liabiliti, atau kerugian yang timbul daripada semakan. Dengan menghantar ulasan, anda dengan ini memberikan kepada kami hak dan lesen yang berterusan, tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, boleh diserahkan, dan tidak dilisensikan untuk menghasilkan semula, mengubah, menterjemahkan, menghantar dengan cara apa pun, memaparkan, melakukan, dan / atau menyebarkan semua kandungan yang berkaitan dengan ulasan.

  

PENGHANTARAN

 

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pertanyaan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Laman ("Penyerahan") yang anda berikan kepada kami adalah tidak rahsia dan akan menjadi milik kami sendiri. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak atas penggunaan dan penyebaran Penyerahan ini tanpa had untuk tujuan sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda.

Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral untuk apa-apa Penyerahan tersebut, dan dengan ini anda menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda berhak untuk menghantar Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tidak akan ada jalan keluar terhadap kami atas tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan hak milik salah dalam Penyerahan anda.

LAMAN WEB DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

 

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dikirim melalui Laman) pautan ke laman web lain ("Laman Web Pihak Ketiga") serta artikel, foto, teks, grafik, gambar, reka bentuk, muzik, suara, video, maklumat, aplikasi , perisian, dan kandungan atau item lain yang dimiliki atau berasal dari pihak ketiga ("Kandungan Pihak Ketiga").

 

Laman Web Pihak Ketiga dan Kandungan Pihak Ketiga tersebut tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kesesuaian, atau kelengkapan oleh kami, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang diakses melalui Laman web ini atau Kandungan Pihak Ketiga yang disiarkan di , tersedia melalui, atau dipasang dari Laman, termasuk kandungan, ketepatan, serangan, pendapat, kebolehpercayaan, amalan privasi, atau dasar lain dari atau terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga.

 

Penyertaan, pautan ke, atau izin penggunaan atau pemasangan mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau Kandungan Pihak Ketiga tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan dari kami. Sekiranya anda memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau menggunakan atau memasang Kandungan Pihak Ketiga, anda melakukannya atas risiko anda sendiri, dan anda harus sedar bahawa Syarat Penggunaan ini tidak lagi mengatur.

 

Anda harus mengkaji syarat dan polisi yang berlaku, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data, dari mana-mana laman web yang anda arahkan dari Laman atau berkaitan dengan aplikasi yang anda gunakan atau pasang dari Laman. Sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web Pihak Ketiga akan melalui laman web lain dan dari syarikat lain, dan kami tidak bertanggungjawab sama sekali sehubungan dengan pembelian tersebut yang secara eksklusif antara anda dan pihak ketiga yang berlaku.

 

Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami tidak menyokong produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web Pihak Ketiga dan anda akan membuat kami tidak berbahaya daripada sebarang bahaya yang disebabkan oleh pembelian produk atau perkhidmatan anda. Selain itu, anda akan membuat kami tidak berbahaya dari sebarang kerugian yang dialami oleh anda atau bahaya yang disebabkan oleh anda yang berkaitan dengan atau mengakibatkan cara dari mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau sebarang hubungan dengan Laman Web Pihak Ketiga.

 

PENGURUSAN LAMAN

 

Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk: 

(1) memantau Laman atas pelanggaran Syarat Penggunaan ini;

(2) mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara kami, melanggar undang-undang atau Syarat Penggunaan ini, termasuk tanpa batasan, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berwajib;

(3) mengikut budi bicara kami dan tanpa batasan, tolak, hadkan akses ke, hadkan ketersediaan, atau lumpuhkan (sejauh mungkin teknologi) mana-mana Sumbangan anda atau sebahagian daripadanya;

(4) dalam  budi bicara mutlak kami dan tanpa batasan, notis, atau tanggungjawab, untuk membuang dari Laman web atau melumpuhkan semua fail dan kandungan yang berukuran berlebihan atau dengan cara apa pun membebankan sistem kami;

(5) sebaliknya menguruskan Laman dengan cara yang dirancang untuk melindungi hak dan harta benda kita dan untuk memfasilitasi fungsi Laman yang berfungsi dengan baik.

 

DASAR PRIVASI

 

Kami mementingkan privasi dan keselamatan data. Sila semak Dasar Privasi kami yang disiarkan di Laman web ini. Dengan menggunakan Laman web ini, anda setuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami, yang dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini.

 

JANGKA MASA DAN PENAMATAN

 

Syarat Penggunaan ini akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman web ini. TANPA MEMBATASKAN SETIAP PERUNTUKAN LAIN-LAIN SYARAT PENGGUNAAN INI, KAMI MENYELAMATKAN HAK UNTUK, DALAM PERBINCANGAN TERSEBUT KAMI DAN TANPA PEMBERITAHUAN ATAU TANGGUNGJAWAB, PENGGUNAAN DENY KE DAN PENGGUNAAN LAMAN (TERMASUK ALAMAT IP TERTENTU), UNTUK SETIAP ORANG BAGI TIDAK ADA ALASAN, TERMASUK TANPA BATASAN UNTUK PENDAPATAN SETIAP PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU KONVENSAN YANG TERDAPAT DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU SETIAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. KAMI MUNGKIN MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DI LAMAN ATAU MENGHAPUSKAN [AKAUN ANDA DAN] APA-APA KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA DAFTAR PADA SETIAP MASA, TANPA PERINGATAN, DALAM PERBINCANGAN SENDIRI.

 

Sekiranya kami menghentikan atau menangguhkan akaun anda dengan alasan apa pun, anda dilarang mendaftar dan membuat akaun baru dengan nama anda, nama palsu atau pinjaman, atau nama pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak atas nama pihak ketiga pesta.

 

Selain menghentikan atau menangguhkan akaun Anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa batasan mengejar ganti rugi sivil, jenayah, dan injunksi.

 

MODIFIKASI DAN GANGGUAN

 

Kami berhak untuk mengubah, mengubah, atau membuang kandungan Laman web pada bila-bila masa atau atas sebab apa sahaja mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Namun, kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat apa pun di Laman web kami. Kami juga berhak untuk mengubah atau menghentikan semua atau sebahagian dari Laman tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.

 

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau penghentian Laman ini.

 

Kami tidak dapat menjamin Laman web ini akan sentiasa ada. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Laman, yang mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau kesalahan. Kami berhak untuk mengubah, menyemak semula, mengemas kini, menangguhkan, menghentikan, atau mengubah laman web ini pada bila-bila masa atau dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan kepada anda.

 

Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab sama sekali atas kehilangan, kerosakan, atau ketidakselesaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan anda untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini semasa waktu henti atau penutupan Laman ini. Tidak ada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini yang akan ditafsirkan untuk mewajibkan kami untuk menjaga dan menyokong Laman web ini atau memberikan pembetulan, kemas kini, atau siaran yang berkaitan dengannya.

 

PENAFIAN

 

LAMAN DISEDIAKAN DENGAN ASAS SEBAGAIMANA ADANYA DAN SETIAP TERSEDIA. ANDA SETUJU BAHWA PENGGUNAAN LAYANAN LAMAN ANDA AKAN DI RISIKO ANDA. KEPADA LUAR NEGERI YANG DITERIMA OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, BERHUBUNG DENGAN LAMAN DAN PENGGUNAAN ANDA, TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, JAMINAN TERSIRAT MERCHANTABILITY, FITNES, DAN PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KETERANGAN, PENYERTAAN, KETENTERAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KETERANGAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYAKITAN, PENYAKITAN, KETERANGAN, KETERANGAN, KETERANGAN, DAN PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, PENYERTAAN, KEPERLUAN DAN PENYESUAIAN. KAMI TIDAK MENJAMIN ATAU REPRESENTASI MENGENAI KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN LAMAN'S KANDUNGAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA LAMAN WEB BERKAITAN DENGAN LAMAN INI DAN KAMI AKAN MENANGGUNG LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KETIDAKTEPATAN KANDUNGAN DAN BAHAN, ( 2) Cedera PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA, DARI SETIAP SIFAT-SIFAT APA YANG LALU, BERHASIL DARI AKSES DAN PENGGUNAAN LAMAN ANDA, (3) SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SECARA KAMI DAN / ATAU SETIAP DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN / ATAU MAKLUMAT KEWANGAN DITETAPKAN DI SANA, (4) SETIAP GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGANGKUTAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SETIAP BUANG, VIRUS, Kuda TROJAN, ATAU SEPERTI YANG MUNGKIN DITERIMA KE ATAU MELALUI LAMAN OLEH PIHAK KETIGA (DAN / 6) SETIAP KESILAPAN ATAU KESALAHAN DALAM APA-APA KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU KERANA SEGALA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN SETIAP JENIS YANG DILAKUKAN SEBAGAI KEPUTUSAN PENGGUNAAN SETIAP KANDUNGAN YANG DIKENAKAN, DIJALANKAN, ATAU LAIN-LAIN DIBUAT TERSEDIA VIA. KAMI TIDAK MENJAMIN, AKTIFKAN, JAMINAN, ATAU MENJADI TANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKTIRAF ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN, SETIAP LAMAN WEB HYPERLINKED, ATAU APA-APA APLIKASI YANG DIBENARKAN ATAU DITERUSKAN DENGAN YANG DITERIMA DI MANA, APA YANG DIBENARKAN ATAU DITERUSKAN DENGAN SIAPA YANG DIBERIKAN DI ATAS APLIKASI YANG DIBERI MENJADI PIHAK ATAU DALAM SETIAP CARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMANTAUAN SETIAP TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN SETIAP PIHAK KETIGA YANG MENYEDIAKAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN. SEBAGAI MEMBELI PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI APA-APA MEDIUM ATAU DALAM SETIAP LINGKUNGAN, ANDA HARUS MENGGUNAKAN PENGHAKIMAN TERBAIK ANDA DAN PERHATIAN DI MANA-MANA DITETAPKAN.

 

INDEMNIFIKASI

 

Anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi, dan menjadikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi, dan pekerja kami masing-masing, dari dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, tanggungjawab, tuntutan, atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah 'yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada: (1) [Sumbangan anda]; (2) penggunaan Laman web; (3) pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (4) setiap pelanggaran pernyataan dan jaminan Anda yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini; (5) pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (6) sebarang tindakan berbahaya terhadap pengguna lain dari Laman web yang anda berhubung melalui Laman web ini.

 

Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi setiap perkara yang anda dikehendaki ganti rugi kepada kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, dengan perbelanjaan anda, dengan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda mengenai tuntutan, tindakan, atau proses seperti itu yang dikenakan ganti rugi ini setelah menyadarinya.  

 

PELBAGAI

 

Syarat Penggunaan ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang kami hantar di Laman atau berkenaan dengan Laman ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau ketentuan Syarat Penggunaan ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

 

Syarat-syarat Penggunaan ini beroperasi sepenuhnya sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menyerahkan mana-mana atau semua hak dan kewajiban kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan bertindak disebabkan oleh sebab yang di luar kawalan munasabah kami.

 

Anda bersetuju bahawa Syarat Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami kerana telah menyusunnya. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua pertahanan yang mungkin anda miliki berdasarkan bentuk elektronik dari Syarat Penggunaan ini dan kurangnya penandatanganan oleh pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Terma Penggunaan ini.

bottom of page